ระบบนักศึกษา

ลืมรหัสนักศึกษา
ผลประเมินความพึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
208
43
177
498
ความถูกต้องของเนื้อหา
25
392
9
500
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
195
59
175
497
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
30
394
5
497
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
203
50
176
497
เว็บไซต์มีความสวยงาม
30
389
8
499
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
210
39
175
502
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
31
387
7
501
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
200
50
178
498
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้
35
385
5
501
รายการประเมินความถึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ความถูกต้องของเนื้อหา
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เว็บไซต์มีความสวยงาม
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้