ระบบนักศึกษา

ลืมรหัสนักศึกษา
ผลประเมินความพึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
192
26
177
491
ความถูกต้องของเนื้อหา
16
371
6
493
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
188
34
173
491
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
21
370
4
491
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
191
29
174
492
เว็บไซต์มีความสวยงาม
21
366
6
493
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
195
22
174
495
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
20
366
6
494
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
188
30
177
491
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้
23
365
4
494
รายการประเมินความถึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ความถูกต้องของเนื้อหา
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เว็บไซต์มีความสวยงาม
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้