ระบบนักศึกษา

ระบบแอดมิน
ผลประเมินความพึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
217
47
177
500
ความถูกต้องของเนื้อหา
32
397
10
502
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
201
66
175
499
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
36
400
6
499
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
210
56
176
499
เว็บไซต์มีความสวยงาม
39
391
10
501
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
218
42
177
504
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
39
391
8
503
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
207
55
179
500
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้
42
389
7
503
รายการประเมินความถึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ความถูกต้องของเนื้อหา
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เว็บไซต์มีความสวยงาม
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้