ระบบนักศึกษา

ลืมรหัสนักศึกษา
ผลประเมินความพึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
183
15
175
485
ความถูกต้องของเนื้อหา
11
357
4
486
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
182
21
170
485
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
13
357
3
485
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
182
17
174
485
เว็บไซต์มีความสวยงาม
13
355
4
486
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
185
13
172
488
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
12
355
5
486
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
179
19
174
486
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้
14
356
2
486
รายการประเมินความถึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ความถูกต้องของเนื้อหา
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เว็บไซต์มีความสวยงาม
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้