ระบบนักศึกษา

ลืมรหัสนักศึกษา
ผลประเมินความพึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
179
11
175
485
ความถูกต้องของเนื้อหา
8
352
4
486
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
177
18
170
485
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
7
355
3
485
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
176
15
174
485
เว็บไซต์มีความสวยงาม
8
352
4
486
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
180
11
171
488
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
8
351
5
486
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
176
14
174
486
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้
10
352
2
486
รายการประเมินความถึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ความถูกต้องของเนื้อหา
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เว็บไซต์มีความสวยงาม
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้