ระบบนักศึกษา

ลืมรหัสนักศึกษา
ผลประเมินความพึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
188
21
177
487
ความถูกต้องของเนื้อหา
14
365
5
489
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
186
29
171
487
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
18
364
4
487
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
188
23
174
488
เว็บไซต์มีความสวยงาม
18
361
5
489
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
190
18
173
492
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
17
360
6
490
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
184
24
177
488
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้
18
362
3
490
รายการประเมินความถึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ความถูกต้องของเนื้อหา
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เว็บไซต์มีความสวยงาม
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้