ระบบนักศึกษา

ลืมรหัสนักศึกษา

ระบบลืมรหัสนักศึกษา

ผลประเมินความพึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
180
12
175
485
ความถูกต้องของเนื้อหา
9
353
4
486
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
178
19
170
485
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
8
356
3
485
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
177
16
174
485
เว็บไซต์มีความสวยงาม
9
353
4
486
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
181
11
172
488
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
9
352
5
486
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
177
15
174
486
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้
11
353
2
486
รายการประเมินความถึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ความถูกต้องของเนื้อหา
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เว็บไซต์มีความสวยงาม
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้