ระบบนักศึกษา

ลืมรหัสนักศึกษา

ระบบลืมรหัสนักศึกษา

ผลประเมินความพึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
216
47
177
498
ความถูกต้องของเนื้อหา
31
397
10
500
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
200
66
175
497
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
35
400
6
497
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
209
56
176
497
เว็บไซต์มีความสวยงาม
38
391
10
499
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
217
42
177
502
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
38
391
8
501
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
206
55
179
498
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้
41
389
7
501
รายการประเมินความถึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ความถูกต้องของเนื้อหา
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เว็บไซต์มีความสวยงาม
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้