ระบบนักศึกษา

ลืมรหัสนักศึกษา

ระบบลืมรหัสนักศึกษา

ผลประเมินความพึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
190
23
177
491
ความถูกต้องของเนื้อหา
16
367
5
493
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
187
32
171
491
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
21
365
4
491
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
190
25
174
492
เว็บไซต์มีความสวยงาม
21
362
5
493
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
194
19
173
495
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
20
361
6
494
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
187
26
177
491
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้
21
363
3
494
รายการประเมินความถึงพอใจ ดีมาก ดี น้อย น้อยมาก
เนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ความถูกต้องของเนื้อหา
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
ภาพประกอบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
รูปแบบของเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เว็บไซต์มีความสวยงาม
ง่ายและสะดวกในการป้อนข้อมูล
การค้นหาข้อมูลสะดวกรวดเร็ว
มีรายงานสรุปยอดแยกหมวดหมู่ชัดเจน
ช่วยลดปัญหาการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้